VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY GP partners, spol. s r.o.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti GP partners, spol. s r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 1 v Banskej Bystrici 974 01 IČO: 36 648 078 , DIČ: 2022173648 zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Banská Bystrica, Vložka číslo: 11535/S e-mail: info@lepsispanokbabatiek.sk, tel. 0902 144 896 (ďalej aj ako “predávajúci”) a objednávateľ.

1.2. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke lepsispanokbabatiek.sk.

1.3. Objednávateľ je fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového obchodu objedná tovar (ďalej aj ako “objednávateľ”).

1.4. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva objednávateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.5. Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI Banská Bystrica

1.6. Kedykoľvek sa v nasledujúcich častiach týchto pravidiel použijú nasledovné termíny, musia byť interpretované v tomto nižšie uvedenom význame, pokiaľ v súvislosti s ich použitím nutne nevyplýva niečo iného:

a. CENA – čiastka v eurách alebo v inej mene vrátane DPH, ktorá prináleží predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke uvedené inak.

b.PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatka, s výnimkou štátnych sviatkov.

c. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané v rámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach.

d. OZ – zákon č. 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

e. SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.

f. NEWSLETTER – elektronická služba, ktorá umožňuje všetkým jej užívateľom obdržať od predávajúceho pravidelné informácie, najmä o produktoch, internetovom obchode, vrátane nových produktov a akcií, a to na zákazníkom určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, s výslovným súhlasom zákazníka.

g. PRODUKT – hnuteľnosť, dostupná v internetovom obchode na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá sa stane predmetom zmluvy, za uvedenú cenu. Všetky produkty ponúkané na domovskej stránke internetového obchodu sú úplne nové.

h. AKCIE – zvláštne podmienky predaja alebo poskytovania služieb stanovené pravidlami, uvedenými v internetovom obchode, ponúkané predávajúcim v obmedzenom časovom úseku, v ktorom môže zákazník tieto zvláštne podmienky využívať. Ide o zľavy z ceny produktu alebo nákladov na dopravu.

i. PRAVIDLÁ / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – tento dokument upravuje pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a využívanie služieb poskytovaných predávajúcim, prostredníctvom internetového obchodu pre svojich zákazníkov. Pravidlá stanovujú práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho.

j. INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma, umožňujúca vytváranie objednávok zákazníkom a tiež poskytovanie služieb predávajúcim, prevádzkovaná predávajúcim na webových stránkach dostupných na adrese: lepsispanokbabariek.sk.

k. PREDÁVAJÚCI – spoločnosti GP partners, spol. s r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 1 v Banskej Bystrici 974 01 IČO: 36 648 078 , DIČ: 2022173648 prevádzkujúca internetový obchod na lepsispanokbabatiek.sk.

l. OBSAH – textové, grafické alebo multimediálne položky (napr. informácie o výrobkoch, obrázky produktov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel podľa autorského zákona, ďalej podoby fyzických osôb, ktoré sú zverejnené v rámci internetového obchodu predávajúcim, partnermi predávajúceho, zákazníkmi alebo akýmkoľvek inými osobami používajúcimi internetový obchod.

m. KÚPNA ZMLUVA – kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, na základe dohody tiež postupom, ktorý nie je ustanovený v týchto pravidlách, čo bude na žiadosť ktorejkoľvek strany vzájomne potvrdené e-mailom.

n. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. Vzhľadom na to, že služby sú poskytované subjektmi, spolupracujúcimi s predávajúcim, príslušné ustanovenia týkajúce sa pravidiel pre používanie týchto služieb je možné nájsť v pravidlách, týkajúcich sa poskytovania služieb týmito subjektmi.

o. ZOS – zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

p. OBJEDNÁVKY – vyjadrenie vôle zákazníka, smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorá definuje produkty, ohľadom ktorých chce zákazník uzatvoriť kúpnu zmluvu a obsahuje údaje zákazníka, nevyhnutné pre prípad uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Objednávka každého produktu bude považovaná za samostatnú ponuku zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (technické zjednodušenie).

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávateľ objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a oznámi konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre objednávateľ záväzná.

2.4. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania služby prípadne tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci objednávateľovi naspäť bankovým prevodom.

2.6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

2.7. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 

3. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Vo všeobecnosti je termín odoslania objednávky do 3 pracovných dní od prijatia platby za objednaný tovar v prospech nášho účtu.

3.2. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho (doba prípravy sa skladá z doby doručenia platby na bankový účet predávajúceho a prípravy tovaru na odoslanie) a dodania produktu zo strany dopravcu.

3.3. Doba dodania tovaru závisí od aktuálnych prepravných podmienok spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. prostredníctvom, ktorej je tovar doručovaný. V prípade osobného odberu je tovar pripravený k vyzdvihnutiu do 3 pracovných dní od pripísania platby za objednaný tovar.

3.4. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 10 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší termín.

3.5. Platba  za tovar je vykonávaná platbou na účet: IBAN SK46 1100 0000 0026 2809 8858.

3.6. Ceny   sú  uvedené pri  jednotlivých tovaroch na webe a klient je o platobných podmienkach informovaný aj formou emailu.

3.7. V prípade iného termínu  dodania, predávajúci bude osobitne informovať objednávateľa o príčine a inom termíne dodania.

3.8. Aktuálne platobné možnosti sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu na stránke každého produktu. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť na zvolenom spôsobe doručenia.

3.9. V prípade neobdržania platby predávajúcim v prípade, že si zákazník zvolil platbu vopred, t.j. platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu, alebo platbu platobnou kartou, predávajúci môže kontaktovať zákazníka s výzvou k zaplateniu, a to vrátane zaslania e-mailu.

 

4. CENA TOVARU

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 488 a nasl. občianskeho zákonníka).

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa.

5.3. Ak nemá tovar vlastnosti popísané pri predaji predávajúcim, má kupujúci právo na odstránenie vady. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je kupujúci oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže kupujúci domáhať buď primeranej zľavy z kúpnej ceny, výmeny tovaru, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

5.4. Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

6. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIEŠENIAM

6.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lepsispanokbabatiek.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.

6.2. Predávajúci je oprávnený na predaj produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

6.3. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkachsoi.sk.alebo Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk.

 

 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do sto (100) dní od prevzatia tovaru (čo znamená predĺženie 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy stanovené ZOS). K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu. Zákazník môže vykonať akékoľvek jednoznačné prehlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané:

a. písomne na adresu: GP partners, spol. s r.o.,  Kláry Jarunkovej 1, 97401 Banská Bystrica

b. v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: info@lepsispanokbabatiek.sk

7.2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom.

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

7.4. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi  jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu dopravy, dostupného v internetovom obchode).

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky. V prípade, ak finančné prostriedky nie je možné vrátiť rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, vzhľadom na to, že predajca už neposkytuje uvedenú formu platby, predajca vráti finančné prostriedky spôsobom, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať vlastnostiam spôsobu platby, ktorý použil zákazník. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, ak má k vráteniu finančných prostriedkov dôjsť na bankový účet zákazníka, ktorý uviedol pri žiadosti o odstúpenie od zmluvy a v prípade neuvedenia bankového účtu zo strany zákazníka, na ktorý má byť zaslaná platba, predajca vráti finančné prostriedky na bankový účet, z ktorého zákazník uhradil platbu v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej odstupuje.

7.6. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Tovar je možné zaslať na určenú  adresu ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu.

7.7. V prípade využitia zákonného práva o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, nesie zákazník zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré je výsledkom jeho využívania spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu. Zodpovednosť zákazníka môže zahŕňať aj nemožnosť opätovného zavedenia produktu do predaja ako plnohodnotného produktu, náklady na opätovné umiestnenie štítkov a zabezpečujúcich prvkov na produkte a tiež náklady na prinavrátenie produktu do pôvodného stavu, ktorý umožňuje umiestniť produkt opätovne do predaja v rámci internetového obchodu, vrátane nákladov na posudzovanie produktu špecialistom, nákladov súvisiacich s odstránením chýb zistených počas takejto prehliadky (v rozsahu, v akom tieto chyby vyplývajú z používania produktu zákazníkom spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu).

7.8. Rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy prináleží zákazníkovi výlučne v prípade kompletných, nepoškodených a nepoužívaných produktov, ktoré sú v pôvodnom stave, ako boli zaslané predávajúcim. Zákazník nemá rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy v prípade používania produktu spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu.

7.9. Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

7.10. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

8.2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.3. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.lespispanokbabatiek.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.4. Odoslaním objednávky, dáva objednávateľ v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s objednávateľom.

8.5. Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.6. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje objednávateľov žiadnej ďalšej osobe.

8.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@lepsispanokbabatiek.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto pravidlá sú záväzné od 1. novembra 2021.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.3. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

9.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.6. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.