PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O zatemňovací záves @JANE_SULO

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Organizátorom súťaže je Lepší spánok bábätiek, spol. s.r.o. so sídlom: K. Jarunkovej 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Lepší spánok bábätiek“). Kontaktná osoba súťaže: Kristína Malová, kristina@lepsispanokbabatiek.sk).
 2. Súťaž prebieha v termíne od 13.03.2024 do 15.03.2024 12h00.
 3. Výhra: 2 x Zatemňovací záves @JANE_SULO  (ďalej len „zatemňovací záves“), veľkosť, podľa vlastného výberu.
 4. Organizátor súťaže dňa 15.03.2024 po 12:00 vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebook profil a na profile Lepší spánok bábätiek napíše komentár pod príspevok zverejnený dňa 13.03.2024 alebo osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny účet na Instagrame a na účte Lepší spánok bábätiek napíše komentár pod príspevok zverejnený dňa 13.03.2024.
 6. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 5. Organizátor súťaže zverejní meno výhercu v stories dňa 15.03.2024 a najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku/ Instagrame a požiada o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 7. Výhra bude výhercom odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní, od kedy si výhercovia vyberú veľkosť zatemňovacieho závesu na https://eshop.lepsispanokbabatiek.sk a zašle email s informácii o vybranomzatemňovacom závese na: fashionsulo@gmail.com. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 15 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 6. týchto súťažných podmienok výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu.
 8. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebook/Instagrame na svojej Facebookovej fan page/ Instagramovom účte Lepší spánok bábätiek.
 9. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 10. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 12. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook/ Instagram.
 13. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.