PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 3x Vypracovanie spánkových odporúčaní a 2-týždňový emailing

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Organizátorom súťaže je Lepší spánok bábätiek, spol. s r.o. so sídlom: K. Jarunkovej 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Lepší spánok bábätiek“). Kontaktná osoba súťaže: Kristína Malová, kristina@lepsispanokbabatiek.sk)
 2. Súťaž prebieha v termíne od 22.12.2021 do 24.12.2021
 3. Výhra:3 x Vypracovanie spánkových odporúčaní a 2-týždňový emailing (v hodnote 139EUR každý)
 4. Organizátor súťaže dňa 24.12.2021 vyžrebuje jedného výhercu na Instagrame, ktorý získa spolu s osobou, ktorú uviedol v príspevku výhru uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok. Výhercom tretieho poradenstva sa stane osoba, ktorá bude vyžrebovaná na Facebooku.
 5. Žrebovanie výhercu sa uskutočnídňa 24.12.2021 po 12:00 hod. .
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebook profil a na profile Lepší spánok bábätiek prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 22.12.2021 napíše pre koho je poradenstvo určené a osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny účet na Instagrame a na účte Lepší spánok bábätiek prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 22.12.2021 napíše meno osoby, ktorá získa Vypracovanie spánkových odporúčaní a 2-týždňový emailing spolu s ňou.
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže zverejní meno výhercu v stories dňa 24.12.2021 a najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku/ Instagrame a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 9. Výhra bude výhercovi sprístupnená najneskôr do 30 dní od vyžrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebook/Instagrame na svojej Facebookovej fan page/ Instagramovom účte Lepší spánok bábätiek.
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook/ Instagram.
 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.