PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O 3X BOX AKTIVÍT PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU V HODNOTE 50EUR OD @HRAJMESASPOLU

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Organizátorom súťaže je Lepší spánok bábätiek, spol. s.r.o. so sídlom: K. Jarunkovej 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Lepší spánok bábätiek“). Kontaktná osoba súťaže: Ing. Kristína Malová, PhD., kristina@lepsispanokbabatiek.sk)
 2. Súťaž prebieha v termíne od 19.05.2023 do 22.05.2023 (vrátane)
 3. Výhra:3X BOX AKTIVÍT PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU V HODNOTE 50EUR OD @HRAJMESASPOLU (podľa vlastného výberu)
 4. Organizátor súťaže dňa 23.05.2023 vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa spolu s 2 osobami uvedenými v jeho komentári BOX AKTIVÍT PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU V HODNOTE 50EUR OD @HRAJMESASPOLU.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebook profil a na profile Lepší spánok bábätiek prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 19.05.2023 napíše mená dvoch osôb, ktoré získajú rovnakú výhru (t.j. BOX AKTIVÍT PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU V HODNOTE 50EUR OD @HRAJMESASPOLU)alebo osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny účet na Instagrame a na účte Lepší spánok bábätiek prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 19.05.2023 napíše mená dvoch osôb, ktoré získajú rovnakú výhru (t.j. BOX AKTIVÍT PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU V HODNOTE 50EUR OD @HRAJMESASPOLU
 6. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 5. a zároveň napísali do komentára mená osôb, ktoré získajú výhru spolu s ním. Organizátor súťaže zverejní meno výhercu v stories dňa 23.05.2023 a najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku/ Instagrame a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 7. Výhra bude každému výhercovi odoslaná najneskôr do 10 pracovných dní, od kedy si tovar uvedený v bode 3 vyberie na https://hrajmesaspolu.wixsite.com/homepage/kontakt  a zašle email na s informácii o vybranom tovare na: spolusahrajme@gmail.com (kontaktná osoba Milan Kmec). Odovzdanie súťaže zabezpečí @hrajmesaspolu.  V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 15 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 6. týchto súťažných podmienok výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu
 8. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebook/Instagrame na svojej Facebookovej fan page/ Instagramovom účte Lepší spánok bábätiek
 9. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 10. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 12. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook/ Instagram.
 13. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.