VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Lepší spánok bábätiek spol. s r.o. so sídlom Na pláži 6873/6 v Banskej Bystrici 974 01 IČO: 51421496, DIČ:2120693058zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Banská Bystrica, Vložka číslo:33624/6 e-mail: info@lepsispanokbabatiek.sk, tel. 0902 144 896 (ďalej aj ako “predávajúci”) a objednávateľ

1.2. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.lepsispanokbabatiek.sk

1.3. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu, tovar (ďalej aj ako „objednávateľ“).

1.4. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva objednávateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.5. Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI Banská Bystrica

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávateľ objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a oznámi konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre objednávateľ záväzná.

2.4.  Objednávateľ má právo stornovať objednávku individuálneho poradenstva vrátane telefonického poradenstva bez poplatku do 24 hodín od objednania služby prípadne tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou. V prípade zrušenia telefonickej konzultácie zo strany objednávateľa, v priebehu 24 hodín pred rezervovaným termínom, bude poplatok za zrušenie 100% ceny.

2.5. Objednávateľ má právo stornovať objednávku akejkoľvek online verzie prednášky do 24 hodín od objednania bez udania dôvodu, ale len v prípade že už neprebehla aktiváciu účtu klienta. V tom prípade sa objednávka považuje za korektne uzavretú s tým že klient mal k prednáške prístup a možnosť ju už zhliadnuť.

2.6. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednanú službu, tovar má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednanú službu, tovar uhradená, zašle ju predávajúci objednávateľovi naspäť bankovým prevodom.

2.7. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

2.8. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 

3. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Vo všeobecnosti je termín dodávky služby 5-7 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

3.2. Platba  za služby  spojené  so spánkovými  konzultáciami  je vykonávaná platbou na účet: IBAN SK  alebo  cez službu paypall. Ceny   sú  uvedené pri  jednotlivých  balíčkoch  služieb na webe.

3.3. Dodanie objednanej služby prebieha v presne u vedenom termíne, ktorý  je uvedený pri jednotlivých službách, ktoré sa objednávateľ rozhodne si  zakúpiť, prípadne na základe termínu uvedeného v  potvrdzovacom emaily,  ktorý objednávateľ obdrží po zakúpení služby. V prípade iného termínu  dodania, Lepší  spánok bude osobitne informovať objednávateľa o príčine a inom termíne dodania.

3.4. K dodaniu služby dochádza prostredníctvom emailu na emailovú adresu, ktorú objednávateľ zadá pri objednávke služby.

3.5. Objednávateľ obdrží spánkové odporúčania a spánkový log.

3.6. Nakoľko sa jedná o odporúčania, objednávateľ vykonáva jednotlivé odporúčania na vlastnú zodpovednosť.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.

5.2.Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

 

5. ČERPANIE ZAKÚPENÉHO PORADENSTVA

5.1. Lepší spánok bábätiek začne s prípravou „spánkových odporúčaní“ po obdržaní obidvoch podkladov:

a) Vyplnený dotazník (čitateľne)

b) Scanom úhrady

5.2. Prijatím podkladov začína plynúť doba na zaslanie spánkových odporúčaní a začatie poradenstva. Objednávateľ je povinný vyčerpať poradenstvo k spánkovým odporúčaniam aj prípadné benefity k poradenstvu, najneskôr do 2 mesiacov od obdržania týchto odporúčaní. V prípade, že to nie je možné do tohto termínu, objednávateľ upovedomí Lepší spánok bábätiek na info@lepsispanokbabatiek.sk. Ak poradenstvo a zakúpená služba nebude využitá do tohto termínu, poradenstvo prepadá bez nároku na vrátenie peňazí. Objednávateľ je povinný upovedomiť emailom Lepší spánok bábätiek 1 deň pred začatím poradenstva.

5.3. Po prijatí podkladov pre vypracovanie spánkových odporúčaní (objednávka, platba, spánkový dotazník) dodávateľ informuje klienta o mene prideleného spánkového poradcu.

5.3. Poradenstvo začína prvým dňom „spánkového poradenstva“ a teda dňom zaslania spánkového logu (alebo emailom s informáciami o priebehu dňa). Objednávateľ by mal každý pracovný deň plynúceho poradenstva (po dobu zakúpenej služby) zasielať na zuzka.guzmicka@lepsispanokbabatiek.sk  alebo na veronika@lepsispanokbabatiek.sk, prípadne na zuzka.k@lepsispanokbabatiek.sk „spánkový  log“ a prípadné otázky, aby bol poradca schopný analyzovať situáciu a odporučiť návrhy na zlepšenie v prípade potreby.

5.4. Poradenstvo plynie aj cez víkendy a v prípade potreby a súrnej konzultácie sa môže objednávateľ obrátiť na Lepší spánok bábätiek formou emailu s príznakom SÚRNE.

5.5. Súčasťou niektorých balíčkov služieb je aj telefonát, ktorý je klient povinný čerpať počas plynutia poradenstva, najneskôr však do 2 týždňov od ukončenia spolupráce. Telefonát klient objednáva prostredníctvom služby Calendly. Link na objednanie telefonátu je klient povinný vyžiadať od jeho poradcu a poradca je povinný mu tento link poskytnúť.

5.6. V prípade zakúpenia vstupenky na prednášku o spánku, je možné požiadať o vrátenie peňazí bez udania dôvodu do 48 hodín do začatia prednášky. O vrátenie peňazí, je možné požiadať na info@lepsispanokbabatiek.sk.  Zakúpenie vstupenky a neúčasť na prednáške neoprávňuje objednávateľa na vrátenie peňazí.

5.7. Po objednaní vstupu na prednášku bude objednávateľ automaticky zapísaný do zoznamu účastníkov.

5.8. V prípade, že sa klient rozhodne čerpať poradenstvo po dlhšej dobe, ako 2 mesiace od doručenia spánkových odporúčaní, je potrebné aktualizovať spánkové odporúčania formou samostatnej prílohy. Túto službu si môže klient objednať pod názvom „Oneskorené začatie poradenstva“, ktorá sa nachádza v sekcii Dodatočná pomoc.

5.9 Súčasťou niektorých balíčkov je aj bezplatný prístup do Uzavretej zóny. V prípade ak sa klient rozhodne tento benefit využiť, je potrebné zo strany klienta prístup do uzavretej zóny aktivovať do 2 mesiacov od prijatia odporúčaní.

6. DARČEKOVÝ POUKAZ

6.1. Darčekový poukaz je zasielaný v elektronickej podobe emailom na emailovú adresu objednávateľa.

6.2. Darčekový poukaz na online prednášku a darčekový poukaz na spánkové poradenstvo má platnosť 3 mesiace od jeho zakúpenia, t.j. od pripísania finančných prostriedkov na náš účet.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne odstúpiť od zmluvy ešte pred začatím poradenstva, obdržaním Dodatočných otázok“ a „Spánkových odporúčaní“ a začatím poradenstva, bude mu zaslaná späť uhradená suma v plnej výške.

7.2. Nakoľko si za poradenstvom stojíme ako aj za odporúčaniami, peniaze za už poskytnuté služby nevraciame.

7.3. V prípade, že  objednávateľ nevyužije z vlastného rozhodnutia celú zakúpenú službu, peniaze mu nebudú vrátené v pomernej sume, nakoľko nevyužitie celkovej služby je jeho rozhodnutím.

7.4. V prípade, že objednávateľ  nemôže využiť celkovú službu (z dôvodu ako choroba, dovolenka a pod.), môže upovedomiť Lepší spánok bábätiek na info@lepsispanokbabatiek.sk

a poradenstvo bude pozastavené a presunuté a dohodnutý termín v blízkej budúcnosti, najneskôr do 2 mesiacov od zakúpenia poradenstva.

 

8. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

8.1. Lepší spánok bábätiek si garantuje copyright na svojich spánkových odporúčaniach a výslovne zakazuje šírenie dokumentu „Spánkové odporúčania“, nakoľko je tento dokument vypracovaný na mieru.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.2. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

9.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

9.6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.7. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.lespispanokbabatiek.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.9. Odoslaním objednávky, dáva objednávateľ v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s objednávateľom.

9.10. Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.11. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje objednávateľov žiadnej ďalšej osobe.

9.12. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@lepsispanokbabatiek.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

9.13. Objednávateľmá právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.14. Ak predávajúci na žiadosť objednávateľovi odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, objednávateľ  má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

9.15. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a objednávateľom (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

9.16. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má objednávateľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf