• VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 •  
 • Článok I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) platia pre nákup Produktov cez webové rozhranie lepsispanokbabatiek.sk a www.private.lepsispanokbabatiek.sk, prevádzkované spoločnosťou Lepší spánok bábätiek spol. s r.o. so sídlom: Kláry Jarunkovej 1, 97401 Banská Bystrica, IČO: 51421496, DIČ: 2120693058 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Banská Bystrica, Vložka číslo: 33624/6  (ďalej len “Predávajúci” alebo „LSB“)
 2. Predávajúci je prevádzkovateľ internetových stránok lepsispanokbabatiek.sk a www.private.lepsispanokbabatiek.sk.
 3. Objednávateľ je fyzická osoba, ktorá vykoná objednávku produktu prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej aj ako „Objednávateľ“).
 4. Vyplnením objednávkového formulára Objednávateľ záväzne potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí a akceptuje ich v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 5. Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI Banská Bystrica.
 • Článok II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú online produkty, ktoré predáva Predávajúci prostredníctvom svojich internetových stránok
 2. Za účelom lepšej špecifikácie obchodných podmienok sú produkty zoskupené do skupín produktov.
  • 2.1. Individuálne poradenstvo. Zahrňuje nasledujúce produkty: Vypracovanie odporúčaní a 1 email dodatočné otázky, Vypracovanie odporúčaní a týždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a dvojtýždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a 4 týždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a dvojtýždenný emailing s Whatsapp, Vypracovanie odporúčaní a týždenný emailing s Whatsapp, Spánkové poradenstvo pre novorodencov, Dodatočná pomoc a otázky emailom, Dodatočná pomoc emailom 2 týždne, Dodatočná pomoc emailom 1 týždeň, Dodatočná pomoc Whatsapp 2 týždne
  • 2.2. Telefonické a osobné poradenstvo. Zahrňuje nasledujúce produkty: Osobná konzultácia v spánkovom štúdiu (45 minút), Telefonická konzultácia 60 minút, Laktačné poradenstvo – Telefonát/video hovor (30 minút), Dodatočná pomoc a otázky 30 minútový telefonát, Telefonát odplienkovanie, Nejedáci – dodatočná konzultácia (30 minút), Nejedáci – úvodná konzultácia (45 minút), Nejedáci balík (online prednáška + konzultácia 45 min)
  • 2.3. Online prednášky. Zahrňuje nasledujúce produkty: Ako zatočiť so skorým ranným vstávaním, Ako zrušiť cumlík, Balík 3 prednášok, Balík prednášok o spánku 0-3 mesačných bábätiek a režimoch spánku 4-36 mesačných bábätiek, Nejedáci: online prednáška, NOVÁ! Online prednáška o spánku 1-3 ročných detičiek, Online prednáška o spánku 0-3 mesačných bábätiek, Online prednáška o spánku 4-12 mesačných bábätiek, Online prednáška: Režimy spánku 4-36 mesačných detí, Ako jemne naučiť dieťatko zaspávať bez prítomnosti rodiča (2+ ročné deti), Balík prednášok o spánku 4-12 mesačných bábätiek a režimoch spánku 4-36 mesačných detí, Balík prednášok o spánku 1-3 ročných detí a režimoch spánku 4-36 mesačných detí
  • 2.4. Manuály: Manuál odplienkovania
  • 2.5. Prístup k prémiovému uzavretému obsahu: Uzavretá zóna
  • 2.6. Špecifický produkt. Zahrňuje nasledujúce produkty: Oneskorené začatie poradenstva, Emailing odplienkovanie, Otázky k prednáškam o spánku
 3. Popis a obsah jednotlivých produktov nájde Objednávateľ na webe lepsispanokbabatiek.sk alebo www.private.lepsispanokbabatiek.sk pri každom jednom produkte.
 4. Pokiaľ objednávateľovi nie je niečo zrozumiteľné, je povinný dopytovať sa u „LSB“ na info@lepsispanokbabatiek.sk pred objednaním produktu.
 • ČLÁNOK III Špecifikácia obchodných podmienok pre skupinu produktov: Individuálne poradenstvo
 1. Objednávka a platba produktu skupiny: Individuálne poradenstvo
  • 1.1. Objednávateľ objednáva produkt tejto skupiny na webovom rozhraní www.lepsispanokbabatiek.sk, objednanie prebieha vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním.
  • 1.2 Pri každej objednávke musí Objednávateľ uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; (objednávka prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).
  • 1.3. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Objednávateľoom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
  • 1.4. Odoslaním elektronickej objednávky Objednávateľ akceptuje platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na webovej stránke www.lepsispanokbabatiek.sk.
  • 1.5. Odoslaním online objednávky vzniká obchodno-právny vzťah medzi Objednávateľom a Predávajúcim. Objednávateľovi vzniká objednaním online produktu povinnosť úhrady takou formou, akú si zvolil počas online objednávky. Variabilný symbol je číslo objednávky, ktorú Objednávateľ vykoná.
  • 1.6. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré nedovolia Objednávateľovi uhradiť objednávku, tento je povinný neodkladne o tom informovať LSB.
  • 1.7. Pre začatie spolupráce je potrebné, aby LSB od Objednávateľa obdržalo nasledovné kompletné podklady:
  • a. objednávku (vykonanú online);
  • b. vyplnený online dotazník Objednávateľom alebo vyplnený dotazník v dokumente MS WORD zaslaný Objednávateľom na info@lepsispanokbabatiek.sk;
  • c.platbu za produkt v plnej sume za objednaný produkt pripísanú v prospech účtu Predávajúceho.
  • 1.8. Po obdržaní všetkých podkladov LSB informuje emailom Objednávateľa o termíne dodania „spánkových odporúčaní“. Termín dodania je 5-7 pracovných dní od prijatia podkladov. LSB si vyhradzuje právo predĺžiť tento termín v prípade obdobia vysokého počtu objednávok.
  • 1.9. LSB informuje do 36 hodín od prijatia kompletných podkladov Objednávajúceho o mene jeho spánkového poradcu ako aj o jeho emailovej adrese pre ich ďalšiu vzájomnú komunikáciu.
  • 1.10. K dodaniu služby dochádza prostredníctvom emailu na emailovú adresu, ktorú objednávateľ zadá pri objednávke služby.
  • 1.11. Objednávateľ obdrží „spánkové odporúčania“.
  • 1.12. Nakoľko sa jedná o odporúčania, objednávateľ vykonáva jednotlivé odporúčania na vlastnú zodpovednosť. Odporúčania nemajú za cieľ nahradiť odporúčania lekára.
 2. Odstúpenie od zmluvy: Individuálne poradenstvo
  • 2.1. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy za nasledovných podmienok:
  • a. Pri odstúpení od zmluvy do 3 kalendárnych dní od zaslania kompletných podkladov zo strany Objednávateľa, má tento nárok na vrátenie sumy vo výške 100% jeho platby.
  • b. Pri odstúpení od zmluvy po tomto termíne alebo po odoslaní „spánkových odporúčaní“ zo strany LSB a zároveň nezačatí aktívnej časti poradenstva do 60 kalendárnych dní, je LSB oprávnené ponechať si určitú čiastku za už vykonané práce v súvislosti s objednaným produktom pre Objednávateľa.
  • 2.2. V prípade nižšie uvedených produktov Vypracovanie odporúčaní a 1 email dodatočné otázky, Vypracovanie odporúčaní a týždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a dvojtýždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a 4 týždenný emailing, Vypracovanie odporúčaní a dvojtýždenný emailing s Whatsapp, Vypracovanie odporúčaní a týždenný emailing s Whatsapp, si LSB ponechá 55 EUR (slovom päťdesiatpäť eur) a Objednávateľovi vracia zostatok z uhradenej sumy.
  • 2.3. V prípade produktu Spánkové poradenstvo pre novorodencov pri odstúpení od zmluvy po 3 kalendárnych dňoch od zaslania kompletných podkladov zo strany Objednávateľa alebo po odoslaní „spánkových odporúčaní“ zo strany LSB a zároveň nezačatí aktívnej časti poradenstva do 21 kalendárnych dní, je LSB oprávnené ponechať si 55 EUR (slovom päťdesiatpäť eur) a Objednávateľovi vracia zostatok z uhradenej sumy.
  • 2.4. V prípade nižšie uvedených produktov Dodatočná pomoc a otázky emailom, Dodatočná pomoc emailom 2 týždne, Dodatočná pomoc emailom 1 týždeň, Dodatočná pomoc Whatsapp 2 týždne si LSB ponechá 30 EUR (slovom tridsať eur) a Objednávateľovi vracia zostatok z uhradenej sumy.
  • 2.5. V prípade produktov, ktorých súčasťou je v čase objednania produktu zo strany Objednávateľa aj prístup do Uzavretej zóny, bude Objednávateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy tento prístup zrušený.
  • 2.6. Po uplynutí 60 kalendárnych dní od zaslania „spánkových odporúčaní“ zo strany LSB (niektorou zo spánkových poradkýň) Objednávateľovi, sa považuje spánkové poradenstvo za vyčerpané. Po tomto termíne objednávateľ nemá nárok na čerpanie zakúpeného produktu a nemá nárok na vrátenie žiadneho z poplatkov, ktoré uhradil.
  • 2.7. Pokiaľ si Objednávateľ praje začať čerpať aktívnu časť poradenstva produkt po termíne 60 kalendárnych dní od prijatia „spánkových odporúčaní“, môže tak urobiť zakúpením produktu „Oneskorené začatie poradenstva“. Následne môže svoj produkt čerpať do 30 kalendárnych dní od zakúpenia produktu „Oneskorené začatie poradenstva“.
 3. Plynutie a čerpanie produktov: Individuálne poradenstvo
  • 3.1. Objednávateľ je povinný naštudovať si „spánkové odporúčania“ zaslané jeho spánkových poradcom a teda LSB. V prípade, že má k zaslaným spánkovým odporúčaniam výhrady alebo otázky, je povinný informovať svojho spánkového poradcu emailom na jeho emailovú adresu.
  • 3.2. Objednávateľ je povinný iniciovať čerpanie produktu individuálneho poradenstva, t.j. aktívnu časť poradenstva, prostredníctvom emailu. Následne je povinný zasielať svojmu spánkovému poradcovi vyplnený „online log“ každý pracovný deň. LSB má za to, že Objednávateľ má záujem o produkt individuálneho poradenstva a preto, pokiaľ preruší komunikáciu, nie je povinný ho kontaktovať.
  • 3.3. Za iniciáciu produktu individuálneho poradenstva považujeme zaslanie prvého „online spánkového logu“ alebo iného emailu od Objednávateľa, v ktorom komunikuje otázky a priebeh dňa jeho dieťaťa.
  • 3.4. LSB (a jeho „spánkový poradca“) je povinný reagovať na dotazy Objednávateľa počas plynutia produktu individuálneho poradenstva do 14 pracovných hodín.
  • 3.5. Produkt individuálneho poradenstva plynie od jeho iniciácie každý pracovný deň. Do týchto dní sa nepočítajú dní avizovaného pracovného voľna spánkového poradcu, ktoré LSB komunikuje na https://www.lepsispanokbabatiek.sk/pracovne-volno/.
 4. Ukončenie produktu: Individuálne poradenstvo
  • 4.1. Produkt individuálne poradenstvo sa považuje za ukončený (bez nároku na vrátenie pomernej sumy), keď nastane niektorá z týchto situácií:
  • a. Objednávateľ vyplnil posledný deň online logu (deň 14 pri 2 týždňovom produkte, deň 7 pri týždňovom produkte, zaslaním emailu s dodatočnými otázkami pri produktoch s kratším trvaním).
  • b. Objednávateľ prerušil komunikáciu počas plynúceho produktu individuálneho poradenstva bez udania dôvodu na viac ako 5 pracovných dní.
  • c. Objednávateľ sa rozhodol nepokračovať v produkte individuálneho poradenstva z vlastnej vôle
  • 4.2. Pri všetkých týchto situáciách má Objednávateľ nárok na ponechanie prístupu do Uzavretej zóny.
 5. Čerpanie telefonických/video konzultácií v rámci niektorých produktov individuálneho poradenstva
  • 5.1. Niektoré produkty individuálneho poradenstva obsahujú aj telefonickú alebo video konzultáciu. Objednávateľ je povinný si konzultáciu, ktorá je súčasťou produktu iniciatívne objednať na tomto linku: https://calendly.com/info-lepsi-spanok-babatiek/konzultacia-pocas-poradenstva.
  • 5.2. Telefonát je potrebné absolvovať najneskôr do 21 kalendárnych odo dňa posledného zaslaného „online logu“ alebo oficiálne ukončeného poradenstva. V prípade, že termín telefonátu nie je u spánkového poradcu v tomto termíne dostupný, je Objednávateľ o tejto skutočnosti informovať bezodkladne spánkového poradcu. Termín na absolvovanie poradenstva sa predlžuje na prvý dostupný telefonický termín.
 6. Čerpanie produktu Dodatočná pomoc a otázky emailom
  • 6.1. Produkt je určený výhradne klientom, ktorí mali v minulosti zakúpenú niektorý z 1, 2 a 4 týždňových balíkov spánkového poradenstva.
  • 6.2. Na základe vyplnenia spánkového dotazníka, dostane klient vypracované spánkové odporúčania najneskôr do 96 hodín od prijatia platby a vyplnenia príslušného spánkového dotazníka.
  • 6.3. Klient má pristor na dodatočné otázky k obdržaným spánkovým odporúčaním. Klient má v rámci balíka proestor poslať 1 email so svojimi dodatočnými otázkami a to najneskôr do 10tich pracovných dní (prideleného spánkového poradcu) od doručenia vypracovaných spánkových odporúčaní.
 • ČLÁNOK IV Špecifikácia obchodných podmienok pre skupinu produktov: Online prednášky
 1. Objednávka a platba produktu skupiny: Online prednášky
  • 1.1. Objednávateľ objednáva produkt tejto skupiny na webovom rozhraní www.private.lepsispanokbabatiek.skwww.lepsispanokbabatiek.sk, objednanie prebieha vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním.
  • 1.2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť svoje pravé meno a priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).
  • 1.3. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
  • 1.4. Odoslaním elektronickej objednávky Objednávateľ akceptuje platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na webovej stránke www.private.lepsispanokbabatiek.sk a www.lepsispanokbabatiek.sk.
  • 1.5. Odoslaním online objednávky vzniká obchodno-právny vzťah medzi Objednávateľom a Predávajúcim. Objednávateľovi vzniká objednaním produktu Online prednášky povinnosť úhrady takou formou, akú si zvolil počas online objednávky. Variabilný symbol je číslo objednávky, ktorú objednávateľ vykoná.
  • 1.6. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré nedovolia Objednávateľovi uhradiť objednávku, tento je povinný neodkladne o tom informovať.
  • 1.7. Zakúpený produkt: Online prednášky je neprenosný a teda určený výhradne len pre Objednávateľa, na jeho súkromné účely. Je absolútne zakázané zdieľanie informácií z produktov Online prednášky a zdieľanie prístupových údajov k produktu Online prednášky s inými osobami (mimo rodinných príslušníkov).
  • 1.8.Produkt Online prednáška je neprenosný a je určený výhradne na osobné účely Objednávateľa a jeho najbližších rodinných príslušníkov. Je absolútne zakázané, aby produkt Online prednášky bol zdieľaný s ďalšími osobami. V prípade, že LSB získa informácie o tom, že Objednávateľ takýmto spôsobom konal, vyhradzuje si právo na stop – stav prednášky v konte Objednávateľa bez nároku na vrátenie platby, a na uplatnenie pokuty ušlého zisku u Objednávateľa v hodnote minimálne 10krát hodnota zakúpeného produktu, alebo v hodnote reálneho počtu zdieľaných osôb. Za preukázateľné považuje LSB zoznam prihlásených IP adries v predmetnom konte Objednávateľa.
  • 1.9. Pre sprístupnenie produktu Online prednášky je potrebné, aby LSB obdržalo:
  • a. objednávku (vykonanú online)
  • b.obdržanie platby v plnej sume za objednaný produkt s jasne uvedených variabilným symbolom, aby bolo možné objednávku spárovať.
  • 1.10. Po odoslaní objednávky produktu obdrží Objednávateľ emailovú notifikáciu s platobnými údajmi a ďalším postupom. Pozor. Toto potvrdenie Objednávateľ obdrží na emailovú adresu, ktorú uvedie pri objednaní produkt. Za správnosť emailovej adresy zodpovedá Objednávateľ.
  • 1.11. K dodaniu služby dochádza prostredníctvom zaslania aktivačného emailu. Tento email posiela LSB do 24 hodín od prijatia platby.
  • 1.12. Produkt Online prednáška Objednávateľ nájde po prihlásení do svojho účtu na webe www.private.lepsispanokbabatiek.sk.
  • 1.13. Obsahom Online prednášok sú odporúčania. Objednávateľ vykonáva jednotlivé odporúčania produktov Online prednášky na vlastnú zodpovednosť. Odporúčania nemajú za cieľ nahradiť odporúčania lekára.
 2. Odstúpenie od zmluvy: Online prednášky
  • 2.1. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy za nasledovných podmienok:
  • a. Pri odstúpení od zmluvy predtým ako LSB zašle notifikáciu „Váš účet bol aktivovaný“ má nárok na vrátenie plnej sumy 100% za pôvodne zakúpený produkt Online prednášky.
  • b. Pri odstúpení od zmluvy po zaslaní notifikácie od LSB „Váš účet bol aktivovaný“ Objednávateľ stráca nárok na akékoľvek vrátenie peňazí, nakoľko LSB má zato, že si už mohol zakúpený produkt prezrieť a mohol ho čerpať.
 1. Plynutie a čerpanie produktov: Online prednášky
  • 3.1. Každý produkt je k dispozícii na viacnásobné vzhliadnutie po dobu uvedenú pri jednotlivých produktoch Online prednášky na webe LSB.
 2. Ukončenie produktu Online prednášky
 • ČLÁNOK V. Darčekové poukazy
 1. Darčekový poukaz je zasielaný na základe uhradenej objednávky v elektronickej podobe emailom na emailovú adresu Objednávateľa.
 2. Darčekový poukaz na online prednášku a darčekový poukaz na spánkové poradenstvo má platnosť 3 mesiace od jeho zakúpenia, t.j. od pripísania finančných prostriedkov na náš účet.
 3. Uplatnením darčekového poukazu, t.j. vykonaním objednávky produktu zo strany Obdarovaného so 100% zľavou z ceny produktu, sa na produkt vzťahujú tie isté podmienky ako na produkty uvedené v Článku III a v Článku IV týchto obchodných podmienok.
 • ČLÁNOK VI. Odstúpenie od zmluvy
 1. Nakoľko si za poradenstvom stojíme ako aj za odporúčaniami, peniaze za už poskytnuté služby nevraciame.
 2. V prípade, že  objednávateľ nevyužije z vlastného rozhodnutia celú zakúpenú službu, peniaze mu nebudú vrátené v pomernej sume, nakoľko nevyužitie celkovej služby je jeho rozhodnutím.
 3. V prípade, že objednávateľ  nemôže využiť celkovú službu (z dôvodu ako choroba, dovolenka a pod.), môže upovedomiť Lepší spánok bábätiek na info@lepsispanokbabatiek.sk a poradenstvo bude pozastavené a presunuté na dohodnutý termín v blízkej budúcnosti, najneskôr do 2 mesiacov od zakúpenia poradenstva.
 • ČLÁNOK VII. Ochrana autorských práv
 1. Produkty ponúkané na na webovom rozhraní private.lepsispanokbabatiek.skwww.lepsispanokbabatiek.sk sú určené len na osobnú potrebu Objednávateľa. Sú predmetom ochrany autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané.
 2. Objednávateľ zodpovedá Predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorá vznikne Predávajúcemu porušením jeho autorských práv.
 • ČLÁNOK VIII. Záverečné ustanovenie
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 7. Predávajúci a Objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.lespispanokbabatiek.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 9. Odoslaním objednávky, dáva objednávateľ v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s objednávateľom.
 10. Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 11. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje objednávateľov žiadnej ďalšej osobe.
 12. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@lepsispanokbabatiek.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.
 13. Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.